➶ [Read] ➲ Çakırcalı Efe By Yaşar Kemal ➾ – Dailytradenews.co.uk

Çakırcalı Efe summary Çakırcalı Efe, series Çakırcalı Efe, book Çakırcalı Efe, pdf Çakırcalı Efe, Çakırcalı Efe 9cee63e367 Ak Rcal Memed Efe, On Be Y Ldan Fazla Bir Zaman Boyunca E K Ya Olarak Osmanl Ya Ba Kald Rm , Binden Fazla Insan Ld Rm , Te Yandan Fakir Fukaran N Koruyucusu Olmu Tur Ya Ar Kemal, Ak Rcal Y Ld Ren M Frezenin Kumandan Albay R T Koba N Verdi I Bilgiler Nda E K Yan N Hayat Hikayesini, Tan Klar N N Yorumlar Na Da Yer Vererek Anlat R Ya Ar Kemal Insano Lunun Ektiklerini H Rs Dolu Bir Beceriyle Anlatan Y Rekli Bir Yazard R O Isyan Ve Fkesini, Insanlara Kar Bat Yazarlar Nda Az G R Len Bir G Venle Desteklemesini Bilmi Tir New Statesman, Ngiltere Bir Epik K Lt R N Bu L De Derinliklerine Inmi Birini Daha Bulmak Ok G Norrtelje Tidning, Sve Ya Ar Kemal A Da Edebiyat N E Ine Az Rastlan R Devlerinden Biridir Le Figaro, Fransa


10 thoughts on “Çakırcalı Efe

 1. says:

  Ben kim Yasar Kemal e yorum yazmak kim If you will read work of a single Turkish author, it has to be Yasar Kemal.


 2. says:

  Hikaye ana hatlar yla do ru olsa da bizde u ak diye bir ey yoktur Biz gen lere k zan deriz Efelerimizin de u aklar de il k zanlar vard r Efelik t resine dair de hatalar vard Serin hikayedir ama anlat m s k nt l Efe torunu olarak b yle bir hatay kabul etmem m mk n de il Anlat c lar bik bik diyeceklerin a z na da tuvalet terli iyle vururum Huzurla uyu ak rcal.


 3. says:

  Baban bu da lar n kartal yd M frezeler bir g nl k yoldan onun haberini alsalar, y z geri edip gerisingeri d nerlerdi Osmanl tir tir titrerdi kar s nda Ya Memedim, ya yavrum Bana Arap at n st nde Savatl g m tendi at n n eyeri G n alt nda, baban yoldan gelirken bir top par lt gelirdi Ovan n y z nde, nerde bir top par lt g r rse k yl gelir bana haber verirdi Hat e, Efe geliyor demi ovas a keserdi o gelirken Bana da dan eve indi inde k y d n bayram ederdi Efe geldi deyin F kara k zlar n eyizini d zer, delikanl lar n ba l n verirdi Hastalara ila , yoksullara ekmek olurdu Baban i te b yle bir edeydi, Memedim Efem, derdim Osmanl ya g venme O herkese g venirdi Y re i temizdi Osmanl kahpelik etti sonunda Kahpe Osmanl s.14


 4. says:

  ak rcal Memed Efe nin hayat n n anlatt s per bir eser olmu Epik bir eser okuyacaksan, Ya ar Kemal den okuyacaks n s z n bir kez daha kan tlar nitelikteOkudu um en ak c kitaplardan birisi oldu ve konu olarak da acayip ho uma gitti ini s yleyebilirim.Normalde uzun uzun yazmak istiyorum eser hakk nda ama ne kadar yazsam da duygular m anlatamam, ok be endim ve kesinlikle tavsiye ederim ak rcal Efe ve k zanlar na hayran kald mdan daha ok ki ger ekten dostluklar na ve dayran alar na hayran kald m ilk kar s Iraz a hayran kald m da s ylemezsem i im rahat etmez Bir efenin kar s i te b yle olmal dedirtiyor kendisine


 5. says:

  ak rcal Efe nin hayat hikayesi zaten ba l ba na bir efsane Ya ar Kemal, ak rcal hakk nda ba ta onu ld ren m frezenin komutan ndan rendiklerini 1956 y l nda Cumhuriyet gazetesinde yay nlar ve sonra kitapla t r r Benim i in bu roman t m Ya ar Kemal kitaplar ndan eksik k lan onun o muazzam detayland ran hikaye anlat m yd nce ince dokudu u o karakterler, anlar, mekanlar olmadan ge en olaylar serisi, yine bir rp da okuttu kendini Lakin yazar n t m k lliyat i inde yerini bu sebepten bir t k a a ya koyuyorum.


 6. says:

  Memleketimde ya am bir efenin hikayesi, lkemin g rd en lirik anlat ma sahip yazardan


 7. says:

  Zalimin zulm ne boyun e meyen Mehmet Efe nin hayat hikayesini bir film izlermi gibi okuyorsunuz Ger ekten ahane Ya ar Kemal Anadolu nun en iyi yazar desek haks zl k etmeyiz.


 8. says:

  VAY VAY VAY Okuyun okutturun.


 9. says:

  Efsanevi bir ki ili in olabildi ince basit ve sade bir anlat m ile Ya ar Kemal in dilinden d z yaz ya aktar lmas Hal b yle olunca tabiat ile son derece s r kleyici bir kitap k yor kar m za Etkilenmedi imi ve sonunda da z lmedi imi s ylemek yanl olur Kitab bitirdikten sonra bile halen etkisinde kald m ve ak rcal Efe yi d nmeyi s rd r yorum ak rcal Efe her ne kadar efsanevi bir ki ilik de olsa tabii ki anlat m Ya ar Kemal in kaleminden olunca karakter ile uyumu ve okuyucuya aktar m da bir o kadar net ve keskin oluyor adeta t m olaylar g z n zde canlan veriyor Bu da b y k yazar ya ar Kemal e zde bir zanaat.


 10. says:

  B yuk usta Ege nin nl Efesi ak c y tan t yor bize Kendisini tan yan insanlarla ve Albay R t ile yapt g r meler sonras nda haz rlanan kitap bir kaynak niteli inde Babas n n intikam i in efe olan ak rkal n n d nemin toplumsal yap s , a al k d zeni gibi nedenlerle her d ze ini te tekrar da a kmas , nceleri zenginden al p fakire da tan, yard msever kimli inin, adaletinin, anlay n n zamanla nas l de i ti ini ad m ad m okuyorsunuz Mertli i ve cesareti ise rnek al nacak cinsten Ak c , do al, yal n anlat m ile usta ak c y bizden, i imizden biri yapmay ba ar yor.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *